سیستم تبلیغات
ads-sys  سیستم تبلیغات ads sys1
Very powerful and easy to use admin interface

Real life ads Examples

Header ad  سیستم تبلیغات xxx 1
Header ad  سیستم تبلیغات xxx 2
160×600 ad for small sidebar  سیستم تبلیغات ads600 3001
160×600 ad for small sidebar  سیستم تبلیغات GN 600x150