استاد برتر دانشگاه علم وصنعت ایران
  • استاد علی کاوه

    رتبه علمی : استاد ممتاز گروه آموزشی : سازه تحصیلات : دکتری :  دانشگاه لندن، انگلستان، 1353 کارشناسی ارشد ...

    رتبه علمی : استاد ممتاز گروه آموزشی : سازه تحصیلات : دکتری :  دانشگاه لندن، انگلستان، 1353 کارشناسی ارشد :  دانشگاه لندن، انگلستان، 1350 کارشناسی : دانشگاه تبریز، ایران،1348 اگر اعمال انسان در جهت خدم ...

    ادامه مطلب