عمران
  • مهندسی عمران

    مهندسی عمران یکی از حرفه‌های مهندسی است که به طراحی، نگهداری و ساخت سازه‌های مصنوعی و طبیعی شامل جاده ها، ...

    مهندسی عمران یکی از حرفه‌های مهندسی است که به طراحی، نگهداری و ساخت سازه‌های مصنوعی و طبیعی شامل جاده ها، پل ها، کانالها،سدها و ساختمانها می‌پردازد. از لحاظ قدمت، مهندسی عمران پس از مهندسی جنگ ، دومین ...

    ادامه مطلب