دکمه‌ها

دکمه‌هاي معمولي
[divide icon=”square” icon_position=”left” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″ width=”long”]

[button color=”yellow”]دکمه معمولي[/button][button color=”orange”]دکمه معمولي[/button][button color=”orange2″]دکمه معمولي[/button][button color=”red”]دکمه معمولي[/button][button color=”brown”]دکمه معمولي[/button][button color=”pink”]دکمه معمولي[/button][button color=”purple”]دکمه معمولي[/button][button color=”green2″]دکمه معمولي[/button][button color=”green”]دکمه معمولي[/button][button color=”blue”]دکمه معمولي[/button][button color=”blue2″]دکمه معمولي[/button][button color=”gray2″]دکمه معمولي[/button][button color=”gray”]دکمه معمولي[/button]

[gap height=”20″]
دکمه بزرگ

[divide icon=”square” icon_position=”left” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″ width=”long”]

[button color=”yellow” size=”big”]دکمه بزرگ[/button][button color=”orange” size=”big”]دکمه بزرگ[/button][button color=”orange2″ size=”big”]دکمه بزرگ[/button][button color=”red” size=”big”]دکمه بزرگ[/button][button color=”brown” size=”big”]دکمه بزرگ[/button][button color=”pink” size=”big”]دکمه بزرگ[/button][button color=”purple” size=”big”]دکمه بزرگ[/button][button color=”green2″ size=”big”]دکمه بزرگ[/button][button color=”green” size=”big”]دکمه بزرگ[/button][button color=”blue” size=”big”]دکمه بزرگ[/button][button color=”blue2″ size=”big”]دکمه بزرگ[/button][button color=”gray2″ size=”big”]دکمه بزرگ[/button][button color=”gray” size=”big”]دکمه بزرگ[/button]

[gap height=”20″]
دکمه‌هاي بزرگتر

[divide icon=”square” icon_position=”left” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″ width=”long”]

[button color=”yellow” size=”bigger”]دکمه بزرگتر[/button][button color=”orange” size=”bigger”]دکمه بزرگتر[/button][button color=”orange2″ size=”bigger”]دکمه بزرگتر[/button][button color=”red” size=”bigger”]دکمه بزرگتر[/button][button color=”brown” size=”bigger”]دکمه بزرگتر[/button][button color=”pink” size=”bigger”]دکمه بزرگتر[/button][button color=”purple” size=”bigger”]دکمه بزرگتر[/button][button color=”green2″ size=”bigger”]دکمه بزرگتر[/button][button color=”green” size=”bigger”]دکمه بزرگتر[/button][button color=”blue” size=”bigger”]دکمه بزرگتر[/button]

[gap height=”20″]
دکمه‌ها با گردی دلخواه
[divide icon=”square” icon_position=”left” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″ width=”long”]

[button color=”red” radius=”5″ size=”big”]دکمه معمولي[/button][button color=”brown” radius=”10″ size=”big”]دکمه معمولي[/button][button color=”pink” radius=”100″ size=”big”]دکمه معمولي[/button]

[gap height=”20″]
دکمه‌ها با با حاشیه خارجی

[divide icon=”square” icon_position=”left” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″ width=”long”]

[button color=”yellow” size=”big” outer_border=”true” radius=”50″]دکمه بزرگ[/button][button color=”orange” size=”big” outer_border=”true” radius=”50″]دکمه بزرگ[/button][button color=”orange2″ size=”big” outer_border=”true” radius=”50″]دکمه بزرگ[/button][button color=”red” size=”big” outer_border=”true” radius=”50″]دکمه بزرگ[/button][button color=”brown” size=”big” outer_border=”true” radius=”50″]دکمه بزرگ[/button][button color=”pink” size=”big” outer_border=”true” radius=”50″]دکمه بزرگ[/button][button color=”purple” size=”big” outer_border=”true” radius=”50″]دکمه بزرگ[/button][button color=”green2″ size=”big” outer_border=”true” radius=”50″]دکمه بزرگ[/button][button color=”green” size=”big” outer_border=”true” radius=”50″]دکمه بزرگ[/button][button color=”blue” size=”big” outer_border=”true” radius=”50″]دکمه بزرگ[/button][button color=”blue2″ size=”big” outer_border=”true” radius=”50″]دکمه بزرگ[/button][button color=”gray2″ size=”big” outer_border=”true” radius=”50″]دکمه بزرگ[/button]

[gap height=”20″]
دکمه‌ها با +1640 آيکون
[divide icon=”square” icon_position=”left” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″ width=”long”]

[button color=”orange” icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود کنيد[/button][button style=”undefined” color=”blue2″ size=”big” icon=”momizat-icon-thumbs-up”]لايک[/button][button style=”undefined” color=”red” size=”bigger” icon=”linecon-icon-heart”]دوست داشتن[/button]

دیدگاهتان را بنویسید