برچسب -آغاز رقابت بیش از 878 هزار داوطلب آزمون کارشناسی ارشد 96