برچسب -ثبت نام همايش ملی بناهای بلند(بلند مرتبه سازی) با امتياز ارتقای پروانه