برچسب -کنفرانس فناوری اطلاعات و مدیریت شهری، اسفند 1395