فیلم آموزش کامل و کاربردی نرم افزار Civil 3D-ایجاد مسیر

فیلم آموزش کامل و کاربردی Civil3D-ترسیم Corridor

فیلم آموزش کامل و کاربردی نرم افزار Civil 3D-ایجاد مسیر

در پروژه های راهسازی پس از مطالعه واریانت های مختلف برای ایجاد مسیر ، با در نظر گرفتن محاسن و معایب مسیر و با توجه به بررسی اقتصادی و مشخصات هندسی و هزینه عملیات خاکی و نگهداری یکی از واریانت ها توسط طراح انتخاب می شود .در نرم افزار Autocad civil 3D واریانت با نام Alignment شناخته می شود. برای ایجاد مسیر در منوی Alignment (شکل1) گزینه Alignment creation tools (شکل2) را انتخاب نموده ، بعد از انتخاب آن پنجره محاوره ای  Create  Alignment layout (شکل3) باز می شود .

فیلم آموزش کامل و کاربردی نرم افزار Autocad Civil 3D (ایجاد مسیر)

شکل 1

فیلم آموزش کامل و کاربردی نرم افزار Autocad Civil 3D (ایجاد مسیر)

شکل 2

فیلم آموزش کامل و کاربردی نرم افزار Autocad Civil 3D

شکل 3

درقسمت Name نامی برای مسیر در نظر بگیرید و درقسمت Description می توانید توضیحات در مورد مسیر را وارد نمائید. در قسمت Design Criteria سرعت طرح پروژه را وارد کنید .سرعت طرح حداکثر سرعت وسیله نقلیه در جاده است و بر اساس نوع راه و درجه آن مشخص می گردد و تمامی اجزاء هندسی نقشه های محاسبات و اجرایی بر اساس این سرعت طرح ، محاسبه می شود . در این پنجره محاوره ای می توانید نحوه نمایش ، برچسب گذاری و لایه ها را تنظیم نمائید و تنظیمات طراحی مسیر بر مبنای آئین نامه ها و ضوابط مربوط می باشد که در فیلم آموزش کامل و کاربردی نرم افزار Civil 3D-ایجاد مسیر مراحل کار گام به گام توضیح داده شده است. برای طراحی مسیر حتما نشریه 415 ، کتاب راهسازی و روسازی را مطالعه فرمائید و معیارها و ضوابط آن را درحین اجرای پروژه بکاربگیرید .

فیلم آموزش کامل و کاربردی نرم افزار Civil 3D-ایجاد مسیر

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

2 دیدگاه